Contact en Privacy
9120 Beveren

Vrasenestraat 47/f

Gaanderij De Beverinfo@hetsoepboerke.be


0491/955766


BTW-nummer: BE0634857179

    Openingsuren:          maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                       10.00u - 18.00u

         woensdag en  zaterdag                                                   10.00u - 14.00u

                       

                                     

Gesloten zondag en feestdagen.
VERKLARING PRIVACY
HET SOEPBOERKE hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HET SOEPBOERKE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

 

Als Het Soepboerke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


 

Het Soepboerke, tav Benny Van Mechelen

Vrasenestraat 47/f , 9120 Beveren   

Emailadres: info@hetsoepboerke.be1. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten en leveranciers


2.  Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?


​Je persoonsgegevens worden door Het Soepboerke enkel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


  • Boekhoudkundige verplichtingen.
  • Het uitvoeren en verwerken van bestellingen.


Wij verwerken uw gegevens NIET voor publicitaire doeleinden; behalve wanneer u er zelf uitdrukkelijk om vraagt.

 

3.    Welke gegevens verwerken we?


Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

Identificatiegegevens : naam, voornaam

Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres

Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, …)


 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. op spaarkaarten en persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  

 

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


4.    Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers


​De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:


  • Onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen
  • De opbouw van onze website en het verwerken van ons e-mail verkeer


 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

 

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5.     Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers


​Wij delen geen persoonsgegevens met externe partijen tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.


Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

 


​6.    Minderjarigen


Wij vragen en verwerken alleen persoonsgegevens (naam en adres) van minderjarigen bij het inruilen van een spaarkaart. Deze gegevens worden op geen enkele manier bijgehouden in een bestand; ook zullen deze gegevens enkel doorgegeven worden aan derden voor een fiscale controle.


7.    Bewaartermijn


​Het Soepboerke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 


​8.    Beveiliging van de gegevens


​Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens Het Soepboerke van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;


We testen en evalueren op geregelde tijdstippen  onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;


Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9.    Je rechten omtrent je gegevens 


​Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

 

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.


10.  Klachten


​Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

11.  Wijzigingen aan onze privacyverklaring


Het Soepboerke kan deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.